TABLE 13: Treatment - teletherapy

% of Cases treated with Teletherapy
Country average (population) Country average (country) England Scotland Northern Ireland Wales Republic of Ireland
All invasive xnmsc 20.2% 20.2% 20.2% NA NA
All xnmsc 0-24 12.3% 12.3% 12.3% NA NA
All xnmsc 25-59 22.5% 22.5% 22.5% NA NA
All xnmsc 60-79 22.6% 22.6% 22.6% NA NA
All xnmsc 80+ 12.0% 12.0% 12.0% NA NA
Haematology 9.8% 9.8% 9.8% NA NA
Head and Neck 59.5% 59.5% 59.5% NA NA
Lower GI 13.1% 13.1% 13.1% NA NA
Upper GI 19.2% 19.2% 19.2% NA NA
HPB 2.1% 2.1% 2.1% NA NA
Trachea, Bronchus & Lung 26.9% 26.9% 26.9% NA NA
Melanoma of skin 0.9% 0.9% 0.9% NA NA
Breast 37.7% 37.7% 37.7% NA NA
Prostate 39.1% 39.1% 39.1% NA NA
Cervix 9.7% 9.7% 9.7% NA NA
Other Female Genitals 19.6% 19.6% 19.6% NA NA
Kidney 5.6% 5.6% 5.6% NA NA
Bladder 17.7% 17.7% 17.7% NA NA
Brain and CNS 46.5% 46.5% 46.5% NA NA
Thyroid & other endocrine glands 7.5% 7.5% 7.5% NA NA
CUP 12.0% 12.0% 12.0% NA NA
Other invasive cancer 13.2% 13.2% 13.2% NA NA
Breast in situ 32.5% 32.5% 32.5% NA NA
Cervix in situ 0.0% 0.0% 0.0% NA NA
Other tumours 1.1% 1.1% 1.1% NA NA
Non-Melanoma Skin Cancer 2.0% 2.0% 2.0% NA NA